300 adet Servis Araçları (S Plaka)

İhale Tarihi: 14 Eylül 2018 09:00
İhale No: 1

AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

 

 

1.İdarenin;

a) Adı                                    :Ağrı Belediye Başkanlığı

b) Adresi                               :Fırat Mah. Atalay Cad. no:7 /AĞRI (Eski Devlet Hastanesi binası)

c) Telefon-faks numarası     : 0472  215  11 90-0472  215 79 04

2.İhalenin Konusu;

a) Niteliği,Türü ve Miktarı :300 adet Servis Araçları (S Plaka)  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile ayrı ayrı satış ihalesine çıkarılacaktır.

 

3. İhalenin ;                    

a) Yapılacağı yer                    :Ağrı Belediyesi Toplantı Salonu

b)Tarihi ve Saati                     :14.09.2018 -09.00

c)Dosya Teslimi          :İhaleye iştirak edecekler hazırlayacakları ihale evraklarını ihale günü en geç saat 09.00’a kadar ihale komisyonuna teslim edeceklerdir.

4. İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler:

a) Gerçek Kişiler:

1-Teklif sahibinin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını  içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe,

2-İmza Sirküsü (Noterden)

3- Vekil ise vekaletname,(Noterden)

4- Ağrı il Sınırları içinde en az 1(bir) yıl ikamet ettiğini belirtir nüfus idarelerinden alınmış ‘Yerleşim Yeri Belgesi’nin aslı,

5- Nüfus idarelerinden alınmış ‘Nüfus Cüzdan Sureti’aslı,

6- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c maddesinin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin aslı, (Türk Ceza Kanununun 103,104,109, 188,190,191,227 ve  5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddelerdeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak.)

 7- Sürücüsü belgesinin fotokopisi en az D1 Sınıfı (Eski B Sınıfı)

8- İhalede S plaka aldığı takdirde İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi, Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Tasdiknamesi ile Ağrı (S Plaka) Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümlerini yerine getireceğini ve 31.12.2018 tarihine kadar aracını hizmete hazır hale getireceğine dair taahhütname verecektir.(Mevcut yürürlükte bulanan kanun ve yönetmelikler geçerlidir.)

9- ‘Şartname Alındı Makbuzu’ her bir plaka için (50,00 TL KDV Dahil)

10-Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz  (%3) (240 TL) geçici teminatı Ağrı Belediyesi veznesine yatırılacaktır.

11- Ağrı Belediyesinden alınacak  “Borcu Yoktur “ belgesi

12- Şoför esnaflığını seçmiş olduğunu belirten ‘’oda kayıt belgesi‘’ aslı

13.Gerçek ve tüzel kişilerin Belediyemizden almış olduğu güzergah izin belgesi  

14-Yukarıda istenen belgelerin başvuru dilekçesi ile birlikte sırasına göre mavi dosya içerisinde eksiksiz ve büyük boy zarf içerisinde ihale günü en geç saat 09.00’a kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir.

 

b) Tüzel Kişiler:

1-Teklif sahibinin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını  içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe,

2-İhaleye katılacak şirket yetkilisinin yetki belgesi ve İmza Sirküsü (Noterden)

3- Ağrı Belediyesi sınırları İçerisinde servis taşımacılığı faaliyetinde Bulunduğunu ve bu faaliyeti sürdürdüğünü belirten “ATSO Faaliyet Belgesinin” aslı ve “ATSO Ticaret Sicil Tasdiknamesi”,

4-‘Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ veya “Ticaret Odası Belgesi” ‘Aslı Gibidir’ onaylı fotokopisi,

5- Şirket ortaklarının veya temsilen yetkilinin Ağrı il Sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirtir nüfus  müdürlüğünden“Yerleşim Yeri  Belgesi” aslı,  nüfus müdürlüklerinden alınmış “Nüfus Cüzdan Sureti” aslı

6- Şirket yetkilisinin, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c maddesinin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin aslı, (Türk Ceza Kanununun 103,104,109, 188,190,191,227 ve  5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35.maddedeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak.)

7- Şirketin “Vergi Levhası” fotokopisi,

8- ‘Şartname Alındı Makbuzu’ her bir plaka için (50,00 TL KDV Dahil)

9- Geçici Teminat Yatırdığına dair makbuz (%3) (240 TL) geçici teminatı Ağrı Belediyesi veznesine yatırılacaktır.

10- Ağrı Belediyesinden alınacak “Borcu Yoktur “ Belgesi

11-- İhalede S plaka aldığı takdirde İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi, Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Tasdiknamesi ile Ağrı (S Plaka) Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümlerini yerine getireceğini ve 31.12.2018 tarihine kadar aracını hizmete hazır hale getireceğine dair taahhütname verecektir.(Mevcut yürürlükte bulanan kanun ve yönetmelikler geçerlidir.)

12- Gerçek ve tüzel kişilerin Belediyemizden almış olduğu güzergah izin belgesi 

13- Yukarıda istenen belgelerin başvuru dilekçesi ile birlikte sırasına göre mavi dosya içerisinde eksiksiz ve büyük boy zarf içerisinde ihale günü en geç saat 09.00’a kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir.

 

 

5. İhale Koşulları:

1. Kiraya verilecek (S plaka) işlemleri ile ilgili tüm resmi giderler alıcıya aittir. İhale kira bedeline KDV dâhildir.

2. İhale Şartnamesine aykırı sözleşme imzalanamaz. Kira bedeli toplamda 3(üç) taksitte tahsil edilecektir. Kira bedeli ihale onayından sonra ilk taksiti en geç 15.10.2018 tarihine kadar ödenir, geriye kalan taksitler 15.11.2018 ve 15.12.2018 tarihlerinde tahsil edilir.(Ödemelerin aksaması durumunda alacaklar 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunun 51. Maddede belirtilen oranlarda artış yapılarak en geç 45 gün içerisinde ödemeyenler encümen kararıyla S plaka sahiplerinin ödediği paralar Belediyemize irad olarak kaydedilip plakaları iptal edilir.)

3. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü ve saatinde Ağrı Belediye toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Ancak istekli bizzat ihalede bulunmak zorundadır.

4. İhale komisyonu ihaleyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca yapıp yapmamakta serbesttir.

5.  İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde, iştirak edecekler plaka başına 50,00 TL karşılığında temin edebilecektir.

6. Her S Plakanın 10 yıllığına kiralanması ihalesi için yukarıdaki istenilen evraklar ayrı ayrı düzenlenecektir.

7.  1 adet (S) plaka` nın muhammen bedeli yıllık 800,00 TL ( KDV dahil) (10 yıllığına ise 800,00 x10=8.000,00 TL ( KDV dahil) olup, muhammen bedelin % 3 (yüzde üç) oranında (240,00 TL) 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur.

8. İhaleye katılacak tüzel kişiler (şirketler) en fazla 10 (on),gerçek kişiler (şahıslar) ise en fazla 3 (üç)  S Plaka alabilecektir.

9. Umum ve okul servis taşımacılığı yapacak olan araçların okul paketine uygun olması zorunludur.(Yürürlükte bulunan kanun ve yönetmelikler ile Ağrı Belediyesi tarafından çıkarılacak yönetmeliklere tabiidirler.)

10. İhale sonucu “S Plakalı” araç sahibi olan kişinin beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun yetkililerce tespit edilmesi halinde, aldığı “S Plaka” iptal edilerek, yalan beyanda bulunma suçu ile Mahkemeye verilecektir.

İLANEN DUYURULUR.

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.